[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,ICE白糖交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:33

以下为截至2020年11月17日当周ICE白糖交易商持仓报告: 
            可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商         管理基金      其它可报告性头寸 
      
  多头  空头   多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 -------------------------------------------------------------------------------------------
(合约单位:112,000磅)  总持仓:1,079,515
 
282,483   652,307   179,169   162,533    43,675   279,879    28,790    79,760    70,390    23,836    42,936 

较2020年11月10日报告变化情况: 
2,699     9,440      -693    10,834     3,012     6,035      -326     5,547     5,106    -4,251    -3,075
 
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
26.2      60.4      16.6      15.1       4.0      25.9       2.7       7.4       6.5       2.2       4.0

各种类交易中交易商数量(交易商总数:253)
64        61        17        12        13        74        12        39        31        23        28相关资讯: