[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,ICE棉花交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:33

以下为截至2020年11月17日当周ICE棉花交易商持仓报告: 
            可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商         管理基金      其它可报告性头寸 
      
  多头  空头   多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 -------------------------------------------------------------------------------------------
  (合约单位:50,000磅) 总持仓:220,441

26,592   162,806    65,685     6,790     3,035    63,196     7,110    16,591    19,401     5,714    10,074

较2020年11月10日报告变化情况: 
-8,189       847       918      -767    -5,780    -2,712    -4,506    -1,163      -742    -6,583      -267

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
12.1      73.9      29.8       3.1       1.4      28.7       3.2       7.5       8.8       2.6       4.6

各种类交易中交易商数量(交易商总数: 251)
29        49        22         5        13        81        15        33        42        23        29
 
 
相关资讯: