[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,CBOT豆油交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:32

以下为截至2020年11月17日当周CBOT豆油交易商持仓报告: 
          可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商         管理基金      其它可报告性头寸 
      
  多头  空头   多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 -------------------------------------------------------------------------------------------
(合约单位:60,000磅)  总持仓:497,851 

94,898   333,723   103,164     8,510    13,744   111,372     8,336    59,939    33,603    13,105    32,535

 较2020年11月10日报告变化情况: 
5,072    10,918    -2,890      -440    -2,326     6,883      -160       485      -321      -382     2,728

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
19.1      67.0      20.7       1.7       2.8      22.4       1.7      12.0       6.7       2.6       6.5

各种类交易中交易商数量(交易商总数:302)
71        70        22         7        14        86        12        35        49        24        37


相关资讯: